การประชุมนักเรียนไทยในเบลเยียม ครั้งที่ 1 “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากเบลเยียมสู่ไทย ผ่านมุมมองนักเรียนไทยในเบลเยียม”

  เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับสำนักงานทีปรึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดการประชุมนักเรียนไทยในเบลเยียม ภายใต้หัวข้อ...

รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบาย มาตรการในสหภาพยุโรปประกอบข้อเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย กันยายน 2560

...